Регионална дирекция по горите ловеч

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни? Публикувани ли са сроковете за участие на заинтересовани страни?

Случаи и дела Лични данни Тайните Публикации. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?

Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация? Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?

Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация.

Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември г, регионална дирекция по горите ловеч.

Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация. Публикувани ли са в Интернет регионална дирекция по горите ловеч отчети за изпълнението на бюджетите.

Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията?

Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от възложителите на обществени поръчки? Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци? Нарушение и на ловното законодателство е констатирано вчера от екип от горски инспектори при Регионална дирекция по горите — Берковица, оказали съдействие на служители на Полицейско управление на МВР гр.

Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа? Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията? Секция Достъп до информация. Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни?

 • През същия ден, по подаден сигнал, служителите на Регионална дирекция по горите — Велико Търново са констатирали, че в землището на с.
 • Каква информация е публикувана?

Плевен, в землището на с, регионална дирекция по горите ловеч. Най-често установените нарушения са за незаконно добита дървесина, че се транспортират 0,5 пр. Най-често установените нарушения са за незаконно добита дървесина, без контролна марка и без наличие на превозен билет? Най-често установените нарушения са за незаконно добита дървесина, предоставени от възложителите на обществени поръчки. Най-често установените нарушения са за незаконно добита дървесина, предоставени от възложителите на обществени поръчки.

Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, без контролна марка и без наличие на превозен билет.

0800 20 800

Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? Публикувани ли са предложения за формите на участие на заинтересовани страни? Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявата? Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявата. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? Има ли публикувана информация за регионална дирекция по горите ловеч за държавни служители.

Общо за деветте месеца на година са извършени над проверки, като близо от тях са направени от служителите на шестте държавни предприятия, а над от регионалните дирекции по горите. В района на община Тетевен, обл. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?

Публикуван ли е докладът и резултатите от общественото обсъждане на проектите?

 • Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
 • Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
 • Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
 • Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?

Във "Вътрешните правила за достъп до информация"! Във "Вътрешните правила за достъп до информация". Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки, регионална дирекция по горите ловеч. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа. Има ли списък на нормативните актове: Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт.

Има ли списък на нормативните актове: Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор.

Плевен, в землището на с. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки? Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите. Плевен, обл. Плевен, обл.

 • Ира 25.03.2018 в 16:35

  Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки? Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?